Częste pytania o IKZE

1. Jak wylicza się maksymalną wpłatę na IKZE w danym roku kalendarzowym?

 • Na IKZE można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w ustawie budżetowej. Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim. W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu będzie ulegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

Wysokość kwoty wpłat na IKZE w 2015 r. wynosi 4 750,80 zł.

2. Czy przedsiębiorcy mogą wpłacać na IKZE? Jaki jest mechanizm wyliczania maksymalnej wpłaty na IKZE przez przedsiębiorców?

 • Tak.

3. Czy samozatrudnieni mogą wpłacać na IKZE? Jaki jest mechanizm wyliczania maksymalnej wpłaty dla samozatrudnionych?

 • Tak mogą.

4. Czy osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia mogą wpłacać na IKZE?

 • Tak.

5. Czy osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło mogą wpłacać na IKZE?

 • Tak, jeżeli podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu.

6. Czy służby mundurowe mogą wpłacać na IKZE?

 • Tak.

7. Czy osoba pełnoletnia, która w poprzednim roku kalendarzowym pracowała (miała podstawę wymiaru na ubezpieczenia emerytalne), a w danym roku nie pracuje może wpłacać na IKZE jeśli:

 • Tak, może wpłacać.

8. Jaka ulgę podatkową (od czego odliczana) mogą wykorzystać osoby, o ile mogły składkować na IKZE w danym roku?

 • Ulga zawsze jest odliczana od dochodu i nie może go przekraczać (w PIT nie można wykazać ujemnego dochodu). Jeżeli nie osiągnięto dochodu w danym roku podatkowym, prawo do odliczenia nie przysługuje.

9. Co w przypadku, gdy kwota wpłacona na IKZE w danym roku – wyliczona w oparciu o podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni przekracza podstawę wymiaru w roku, w którym jest wpłacana. Czy nadwyżkę wpłaty można w takim przypadku wycofać z IKZE, czy też jest inna szansa wykorzystania tej ulgi?

 • To przekroczenie nie ma żadnego znaczenia. Wpłaty w danym roku dokonywane są w oparciu o podstawę wymiaru za rok poprzedni. Nie powstaje żadna nadwyżka wpłaty.

9. Czy osoba na emeryturze nie wykonująca już żadnej pracy przynoszącej dochód może składkować na IKZE?

 • Tak.

10. Czy osoba na emeryturze pracująca jednocześnie;
a) na podstawie umowy-zlecenie

b) na podstawie umowy o dzieło

c) na etacie/części etatu

może wpłacać na IKZE?

 • Tak.

11. Czy osoba na rencie nie wykonująca żadnej pracy przynoszącej dochód może składkować na IKZE?

 • Tak.

12. Czy osoba na rencie pracująca jednocześnie;
a) na podstawie umowy-zlecenia

b) na podstawie umowy o dzieło

c) na etacie/części etatu

może wpłacać na IKZE?

 • Tak.

13. Czy osoba niepracująca, ale rozliczająca się wspólnie ze współmałżonkiem może składkowa na IKZE?

 • Tak,  bez prawa do odliczeń podatkowych.

14. W jaki sposób ustala się maksymalną wpłatę w danym roku na IKZE dla współmałżonków rozliczających się z „fiskusem” wspólnie? Czy każda z tych osób może wpłacić na IKZE kwotę swojej podstawy wymiaru składki,  czy też może wpłacić połowę sumy dochodów obu małżonków?

 • Każdy z małżonków może wpłacić pełną dozwoloną kwotę w danym roku.

15. Od którego roku i w jaki sposób rozliczać wpłaty na IKZE – czy na specjalnym formularzu PIT?

 • Wpłaty na IKZE są rozliczane w formularzu PIT, za poprzedni rok. Gdzie i w jakiej pozycji – trzeba śledzić zmiany formularzy.

16. Czy wpłaty na IKZE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki”)?

 • Tak, są zwolnione.

17. Jakie są konsekwencje wycofania środków z IKZE (zwrot)? Komu należy to zgłaszać?

 • Przychód z tytułu zwrotu jest wykazywany w rocznym PIT-8C, który wystawia fundusz i przesyła do odbiorcy zwrotu oraz do jego urzędu skarbowego. Odbiorca zwrotu jest obowiązany do zapłaty podatku i wykazania kwoty zwrotu w rocznym rozliczeniu podatkowym, jeśli korzystał z odpisów.

18. Jak można odzyskać nadpłacone środki? Jakie są konsekwencje podatkowe odzyskania tych środków? Czy należy i komu to zgłaszać?

 • Trzeba złożyć wniosek o zwrot nadpłaty z podaniem dokładnej kwoty oraz opisu jakiego roku dotyczy nadpłata. Jeżeli oszczędzający na IKZE dokonał odliczenia w roku podatkowym zbyt dużej kwoty, musi skorygować roczne rozliczenie podatkowe o tą kwotę.

19. Czy wypłata środków z IKZE będzie opodatkowana. W jakiej wysokości?

 • Opodatkowanie jest zgodne ze skalą podatkową obowiązującą podatnika w roku podatkowym, w którym dokonuje wypłaty.

20. Jak będzie można wypłacać pieniądze z IKZE? zasady są określone w ustawie o IKZE, generalnie po osiągnięciu wieku emerytalnego lub uposażeni w razie śmierci właściciela rachunku IKZE.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie:

 • na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,
 • w przypadku śmierci oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.

Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach.

Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w  ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE, niezależnie od formy wypłaty (jednorazowa albo w ratach) będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%.

Instytucja finansowa, jako płatnik, jest obowiązana do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE.

Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać osobę uprawnioną do środków zgromadzonych na  IKZE, w przypadku jego śmierci. Wtedy wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego następuje na wniosek osoby uprawnionej. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego na rzecz osoby uprawnionej podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu w stawce 10%.

21. Jak wygląda sprawa dziedziczenia pieniędzy gromadzonych na IKZE? to wynika z ustawy o IKZE w sytuacji gdy wskazano uposażonych i należny im procent. Jeżeli nie wskazano uposażonych to środki wchodzą do spadku i trzeba przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub iść do notariusza i dokonać poświadczenia dziedziczenia a następnie dokonać podziału pomiędzy spadkobierców środków zgromadzonych na IKZE.

 • Uposażonych wskazuje się na specjalnym formularzu. Można ich zmienić w każdej chwili. Wypłata środków w formie pieniężnej powoduje konieczność zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego na rzecz osoby uprawnionej podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu w stawce 10%.
 • Przekazanie środków na konto IKZE nie powoduje takiej konieczności.
22. Czy z IKZE można wycofać część środków?

 • Nie można wycofać część zgromadzonych środków,  możliwe jest tylko dokonanie zwrotu wszystkich środków zgromadzonych na tym koncie. Zwrot środków podlega opodatkowaniu PIT wg skali podatkowej.

23. Czy na IKZE pracownika będzie mógł wpłat dokonywać pracodawca – o ile strony się tak umówią? Czy bieżący „pasek” wynagrodzenia może już uwzględniać taką operację / wpłatę? Jeżeli taki mechanizm byłby możliwy, czy od wpłaty na IKZE może od razu na bieżąco zmniejszać podstawę opodatkowania (tym samym byłaby pobierana od tej kwoty zaliczka na poczet podatku dochodowego)?

 • Pracownik może się umówić z pracodawcą – wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy czy zgodzi się wykonać dyspozycję pracownika. Pracodawca nie może w ciągu roku zmniejszać podstawy opodatkowania. Pracownik sam rozlicza ulgę w rozliczeniu rocznym.

24. Czy przedsiębiorca, który wykazał stratę podatkową za rok poprzedni może założyć IKZE, pomimo, że nie będzie miał od czego odliczyć wpłaty dokonanej na IKZE. Innymi słowy, czy warunkiem założenia konta IKZE jest wykazanie dochodu i czy odliczenie od podstawy opodatkowania jest obligatoryjne?

 • Skorzystanie w ulgi podatkowej nie jest obligatoryjne, ale bardzo niekorzystne dla klienta, ponieważ zapłaci dwa razy podatek od tej samej sumy. I tak np. wpłaci już wcześniej opodatkowaną sumę 1000 zł (odprowadził podatek liniowy 19%), a w momencie wypłaty z IKZE jeszcze raz zapłaci podatek wg. skali, czyli np. 18%. W sumie zapłaci 37% podatku, co oczywiście jest dla niego bardzo niekorzystne.

25. Czy można dokonać wpłaty w ramach umowy o prowadzenie IKZE większej kwoty niż wynika z indywidualnego limitu, przy założeniu że nadwyżka będzie umieszczona na specjalnym subkoncie i będzie pracowała na zyski tak jak pozostała kwota?

 • Nie można.

26. Jaka jest różnica w opodatkowaniu podatkiem dochodowym pomiędzy zwrotem środków z IKZE (w przypadku rozwiązania umowy) a wypłatą środków zgromadzonych na IKZE po zakończeniu programu? Czy w jednym i drugim przypadku oszczędzający zapłaci taki sam podatek, czy też są jakieś preferencje dla osób, które wykazały się większą wytrwałością i doprowadziły IKZE do końca?

 • Środki zgromadzone przez oszczędzającego na IKZE mogą być, w zależności od wniosku oszczędzającego, wypłacone jednorazowo lub w ratach.
 • Wypłata w ratach następować będzie przez co najmniej 10 lat, chyba że okres oszczędzania w  ramach IKZE był krótszy (jednak nie mniej niż 5 lat). W takim przypadku wypłata środków będzie mogła być pobierana przez okres równy okresowi oszczędzania, tj. okresowi, w jakim dokonywane były wpłaty. Środki wypłacane po zakończeniu oszczędzania na IKZE, niezależnie od formy wypłaty (jednorazowa albo w ratach) będą opodatkowane podatkiem zryczałtowanym w stawce 10%.
 • Instytucja finansowa, jako płatnik, jest obowiązana do poboru podatku od dokonywanych wypłat z IKZE.
 • Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać osobę uprawnioną do środków zgromadzonych na  IKZE, w przypadku jego śmierci. Wtedy wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego następuje na wniosek osoby uprawnionej. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego na rzecz osoby uprawnionej podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu w stawce 10%.

27. Czy istnieje górna granica wiekowa do zawarcia umowy o prowadzenie IKZE? Ustawa mówi tylko o dolnej granicy wiekowej do zawarcia i o minimalnym wieku zakończenia programu. Czy wobec tego osoba, która ma 70 lat może założyć IKZE?

 • Tak, może.

28. Czy okres trwania programu IKZE określany jako min. 5 lat kalendarzowych oznacza, że muszą to być lata następujące po sobie, czy też mogą to być lata dowolne w całym okresie oszczędzania?

 • Mogą to być lata dowolne.

29. Gdzie można założyć IKZE?

 • IKZE mogą oferować:
  •    fundusze inwestycyjne
  •    podmioty prowadzące działalność maklerską, a więc domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską
  •    zakłady ubezpieczeń na życie
  •    banki
  •    dobrowolne fundusze emerytalne, utworzone przez powszechne towarzystwo emerytalne.

30. Odnośnie opodatkowania kwot wypłacanych z IKZE: czy w myśl zasady, że podatek dochodowy płaci się od dochodu (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) należy przyjąć, że przy ustaleniu podatku od wypłat z IKZE (obejmujących kwoty wpłaconych składek oraz zyski wypracowane przez instytucje finansową) podstawą opodatkowania jest całość środków zgromadzonych na IKZE (przychód) czy też wartość tych środków (dochód) po odliczeniu wpłaconych przez oszczędzającego składek (koszty uzyskania przychodu)?

 • Opodatkowana jest cała kwota wypłaty lub zwrotu. Warto jednak zaznaczyć, że wypracowany zysk jest zwolniony z podatku Belki.

 

Zadaj pytanie? 

 

105 komentarzy

 1. Mieczysław Olechowski

  Należy wziąć swój PIT za ubiegły rok (jeżeli obliczamy ile można wpłacić w 2012 r., to bierzemy PIT za 2011 rok) lub PIT wspólny, jeżeli rozliczenie jest wspólne. następnie należy odnaleźć pozycję „Przychód” (w przypadku współnego rozliczenia jest to przychód indywidualny małżonka, który chce dokonywać wpłat na IKZE). Obliczyć 4% kwoty przychodu. Porównać obliczoną kwotę z 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezp. emerytalne. Jeżeli 4% przychodu > 4% kwoty ograniczenia, wtedy można wpłacić na IKZE w danym roku 4% kwoty ograniczenia. Jeżeli 4% przychodu < 4% kwoty ograniczenia, wtedy można wpłacić na IKZE w danym roku 4% kwoty przychodu.

 2. Gosiek

  Jak często należy dokonywać wpłat na IKZE?

 3. Artur

  Czyli na pewno od obliczmy 4% od przychodu? Mi w placówce powiedziano, że 4 % od dochodu. To jak to w końcu jest? I drugie pytanie. Z tego co rozumuję, to podatku nie zapłacę i będę miał ulgę w PITza 2012, ale przy wypłacie środków z IKZE będę musiał zapłacić podatek 18%. Czy nie jest to takie tylko odwlekanie ulgi podatku w czasie? Czyli teraz co roku odliczam ulgę 18%, a przy wypłacie i tak zapłacę to 18%. Czyli wyjdę na 0 :). Zastanawiam się, czy nie lepiej będzie wpłacić te 4% ulgi na zwykłą lokatę.

  • Mieczysław Olechowski

   Masz prawo odliczyć 4% od dochodu brutto za poprzedni rok jeśli pracujesz na etacie. Pojęcie przychód odnosi się do działalności gospodarczej. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą maksymalnie wpłacić 967 zł. Ograniczenie wynika ze średniej od jakiej naliczana jest składka ZUS.
   Ulga podatkowa odsuwa podatek dochodowy w czasie. Wszystkie wypłaty z IKZE będą traktowane jak dochód. To czy zapłacisz podatek przy wypłacie będzie zależało od dochodów jakie będziesz miał w tym momencie.
   A może kiedyś ustawodawca zniesie podatek od IKZE (tego nie wiemy).
   A tak na marginesie to chyba lepiej teraz korzystać z możliwości skorzystania z ulgi od dochodu i ulgi od zysków kapitałowych “belka”.
   Jeśli szukasz innej możliwości, to napisz do mnie na maila.

 4. Przemek

  Co jest podstawą do odliczenia? Fakt dokonania wpłaty w danym roku kalendarzowym (przelew z rachunku na konto stosownego programu), czy potwierdzenie przyjęcia i rozliczenia wpłaty przez podmiot prowadzący IKZE? Problem ten dotyczy ostatnich dni grudnia, gdzie wpłaty z 28 i 31 grudnia mogą jeszcze nie zostać przekonwertowane przez podmiot prowadzący IKZE na jednostki uczestnictwa (31/12/2012 jest dniem wolnym dla giełdy). Konwersja taka i potwierdzenie przyjęcia oraz wyceny przez odpowiedni fundusz będzie już z datą styczniową (2013r.)? Czy to uniemożliwia dokonania odliczenia?

 5. czar_ro

  4% z dochodu brutto w moim przypadku stanowi 1960 zł .Przy zawieraniu umowy w PZU powiedziano mi że mogę wpłacić maksymalną kwotę 4030zł..czyli jak rozumiem wpłaciłem o wiele za dużo jak mogłem..osoba która mnie obsługiwała powiedziała że mogę wpłacić kwotę 4030zł ale nie mogę jej odliczyć od podatku tak też zrobiłem.Moje pytanie brzmi:czy jest tak jak mnie poinformowano..a jeżeli nie to co mogę zrobić aby wszystko było zgodne z prawem..

  • Mieczysław Olechowski

   Limit wpłat na IKZE wynosi 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne ustalone dla Oszczędzającego za rok poprzedni, ale nie więcej niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, tj. 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni (w 2011 r. jest to kwota 100 770 zł) czyli maksymalna wpłata wynosi 4030 zł. Jeśli ta kwota była niższa to tym samym wpłata powinna być niższa.
   Nadpłacona kwota powinna być zaksięgowana na dodatkowym koncie (subkoncie). Proszę to wyjaśnić z prowadzącym IKZE (PZU). Jeśli nie prowadzi on dodatkowego konta (subkonta), to powinien zwrócić nadpłacona kwotę.

 6. czar_ro

  czyli nie mogę wpłacić nic więcej powyżej tych 4% jeżeli mój dochód wyniósł 49000 to 4% z tej kwoty stanowi 1960 zł i taka jest maksymalna kwota jaką mogę wpłacić tak to rozumiem…jednak chciałbym odkładać większe kwoty około 4000 zł rocznie.. bo zostało mi tylko 10 lat do przejścia na emeryturę i chciałbym zaoszczędzić więcej więc w IKZE jest to nie możliwe tak to rozumiem….proszę o opinię??

 7. Tomek

  Witam. Mam trochę trudniejszy scenariusz. W roku 2012 ze względu na zmianę pracy dokonałem transferu składek z PPE na IKE, a następnie na IKZE. Odstąpiłem od umowy IKZE zgodnie z zapisem w umowie i w tym roku dostanę PIT-8C, w którym pełna kwota wypłaty będzie stanowiła przychód. Czy w związku z tym, że składki na PPE były już opodatkowane (potrącenia z wynagrodzenia) to czy w pozycji koszty uzyskania mogę wpisać kwotę składek na PPE ?

  • Mieczysław Olechowski

   Jeśli chodzi o PPE, to nie jestem w stanie tego Panu wyjaśnić w 100%. proponuję wyjaśnić tą kwestię u doradcy podatkowego.

   • pokrzywdzony

    no wlaśnie podatki bierzecie podwojnie raz pracodawca drugi raz muszę wplacie po otrzymaniu PIT B-c .Dlaczego nie może pan odpowiedziec na to pytanie w 100 procentach Moja odpowiedz nasze państwo 2 razy każe placic podatek
    czyli 37% musze dać to jest okadanie mnie dlaczego jestem karany nic nie zyskalam a tyle podaku musze odprowadzić Pieniądz byly wyslane transferem jednorazowo Nawet osoba nie znajaca sie na rachunkowości powie że to papanoja podwojny podatek od wlasnych wplat Od zysku rozumiem ale od wlasnego kapitalu.Nikomu nie polecem wplat na ikze bo nie zyska tylko dfuzo straci chore prawo

    • Mieczysław Olechowski

     Nie ja ustanawiałem prawo i nie ja odpowiadam za skutki likwidacji konta IKZE.
     Ustawa wyraźnie określa w jakim celu i na jakich zasadach można skorzystać z ulgi, a kiedy i ile należy zapłacić podatku w przypadku rezygnacji z konta przed 65 rokiem.

     KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
     Odpowiedzi ekspertów na wszystkie pytania z zakresu podatków!
     Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00
     0801 055 055
     Z tel. komórkowego 22 330 0330

     • pokrzywdzony

      To najwyższy czas zmienić prawo o podwojnym opodatkowaniu. IKZE od zysku podatek tak ale od własnego kapital€ NIE

     • Mieczysław Olechowski

      To już nie do mnie z tym apelem !!!

 8. jaco

  Pracuję na umowę zlecenie,czyli to owe ograniczenie 4030zł mnie nie dotyczy?. Czy w praktyce na IKZE mogę wpłacić tyle ile zarobiłem w 2012r?

  • Mieczysław Olechowski

   Ograniczenie dotyczy wszystkich niezależnie od formy zatrudnienia. Warunkiem odliczenia są składki odprowadzane do ZUS, czyli zatrudniony na umowę zlecenie musi być objęty ubezpieczeniem emerytalnym.
   Roczny limit wpłat na IKZE

   W przeciwieństwie do limitu wpłat na IKE, który jest ustalany kwotowo na dany rok i taki sam dla wszystkich oszczędzających, limit wpłat na IKZE jest zależny od wysokości kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni.

   Wpłaty dokonywane na IKZE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – tj. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) na rok poprzedni.

 9. repetek

  witam – mam pytanie

  jaka minimalną kwotę wpłat na IKZE można odliczyć w zeznaniu rocznym 2012?
  w 2012 dokonywano wpłat 50zł x 12 m-cy = 600zł
  czy mozna odliczyć całe 600zł – czy jest jakiś minimalny limt powyżej tej kwoty?

 10. grzeho

  W 2012 r. przelałem z IKE o IKZE około 15tys. zł co stanowi dużo ponad limit wpłat na ikze. Ile mogę odliczyć w pit za 2012 r. – max kwotę wpłaty w 2012r. tj. 4030,80 czy kwote wynikająca z mojej podstawy za 2011r. (4% mojego dochodu)

 11. andrzej

  Na konto IKZE w 2012 r przelalem 30.000 z konta IKE. Z pitu za 2011
  mogę odliczyć 3454,25. Czy pozostałą kwotę mogę odliczyć w następnych latach?

  • Mieczysław Olechowski

   Jeżeli Twój limit wynosi 3454,25 (4% od podstawy wymiaru za rok 2011), to tyle możesz odliczyć. W przyszłym roku, czyli w PIT za 2013 odliczysz 4% od podstawy wymiaru za 2012 rok i tak dalej, aż odliczysz 30 000 zł. Musisz też pamiętać, że nie możesz dokonywać wpłat na IKZE dopóki nie wykorzystasz wpłaconej kwoty.

 12. Sylwek

  W roku 2011 oprócz przychodu od mojego pracodawcy wykonywałem także umowę zlecenie, za które dostałem PIT-11. Od tego przychodu miałem tylko pobrany podatek i pomniejszony został o koszty uzyskania przychodu, nie płaciłem żadnych składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne. Czy pieniądze z tego zlecenia które powiększają mój przychód w rozliczeniu rocznym powiększają także podstawę do wyliczenia 4% do odliczenia wpłat na IKZE. Dodam że robiłem transfer środków z IKE na IKZE i kwota ta przewyższa limit 4030,80 zł.

  • Mieczysław Olechowski

   Do wyliczenia podstawy od której przysługuje limit 4%, przyjmuje się tylko ten dochód, który był objęty ubezpieczeniem emerytalnym. W tym przypadku dochód z umowy zlecenia nie powinien być brany pod uwagę.
   Limit 4030,80 zł dotyczy tylko osób, które uzyskały dochód w 2011 roku w wysokości 100 770 zł lub więcej.
   Każdy z podatników musi wyliczyć indywidualny limit wpłat na IKZE (4% od rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2011 r.).
   Nadwyżkę wpłaconą na IKZE z konta IKE można odliczyć w latach następnych zgodnie z powyższą regułą, chyba, że coś się zmieni i będzie zwiększony limit odliczeń (projekt taki jest złożony w sejmie ).

 13. pluta

  Witam serdecznie
  mam pytanie wypłacilam pieniądze z IKZE otrzymałam pit 8c w którym wykazany jest przychód , na jakim picie mam go rozliczyć pit 36 czy 38 i czy muszę indywidualnie czy mogę łącznie z małżonkiem. Dziękuje za odpowiedź

  • Mieczysław Olechowski

   Środki wypłacone z IKZE zalicza się do przychodu. Nie piszesz w którym roku dokonałeś wypłatę. Jeśli wpłata i wypłata była w 2012, to wykazujesz tą kwotę jako dochód (sumujesz z innymi dochodami) w PIT (niezależnie jaki składasz). Oczywiście wykazujesz też tą kwotę, jaką wpłaciłeś na IKZE w rubryce odliczeń z tytułu wpłat na IKZE (w efekcie wyjdzie na zero).
   Jeśli wypłata była dokonana w tym roku, to kwota ta powiększa Twój dochód w 2013 roku i należy ją uwzględnić w PIT za 2013 rok, który złożysz w 2014 r. Jeśli ta wypłata była w tym roku, to możesz w PIT za 2012 skorzystać z ulgi z tego tytułu.
   Nie ma znaczenia czy rozliczasz się sam czy z małżonką, środki z IKZE są Twoim dochodem. Dla pewności skorzystaj z usług doradcy podatkowego. Możesz też zadzwonić do mnie (kontakt, poniżej formularza)

 14. Grażyna

  Witam,
  Został dokonany transfer środków z PPE na IKE, a następnie na IKZE, to czy w przypadku dokonania wypłaty z IKZE należy doliczyć wypłaconą kwotę do dochodu, jeżeli podatek został już raz pobrany od wpłaconych składek na PPE ?

 15. Witam, mam pytanie czy osoba zatrudniona na umowę o pracę, ale nie płacąca składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe “chodzi o służby mundurowe – straż pożarna”. Może odpisać sobie kwotę od podatku na wpłaty na IKZE.

 16. Elzbieta

  WITAM mam pytanie; jestem na emeryturze i prowadze działalnosc gospodarcza. Płace ubezpieczenie zdrowotne. jaką kwotę mogę odliczyc na IKZE.Dochód mój za 2011 rok wyniósł wraz z emeryturą 68721,21

 17. Krzysiek

  Witam serdecznie,
  mojej mamie dokonano transferu w grudniu 2012 z IKE na IKZE 26.000zł,
  na stronie ZUS podają że kwotą do odliczenia jest 4% z podstawy wymiaru składki na UE za 2011r z druków ZUS RMUA (tutaj 19.680 *4% = 787,20zł) jednak przychód za 2011 wg PIT to 80.000zł (różnica wynika z tego, że otrzymała odprawę 38.000, z której nie potrącono na żadne ubezpieczania + renta) ile może odliczyć w tegorocznym zeznaniu?
  Dziękuję i pozdrawiam

  • Mieczysław Olechowski

   Odliczeniu podlegają tylko to wynagrodzenie, od którego zostały opłacone składka na ubezpieczenie emerytalne.
   Więcej informacji o odliczeniu wpłat na IKZE uzyskasz w Urzędzie Skarbowym lub Krajowej Informacji Podatkowej (tel. 801 055 055 lub 22 330 0330).

 18. Aneta

  Witam, ja mam pytanie dot. slużb mundurowych, osoby te nie mają płaconych składek na ubezpieczenia społeczne, w tym nie płacą składki emerytalnej – poz. 75 w pit 11 wynosi 0, mają tylko składkę na ubezp. zdrowotne. Kolega wpłacił w 2012 r. na IKZE kwotę 2400 zł, czy zrobił prawidłowo, skoro nie płaci składki emerytalnej ?
  Jeśli mu przysługuje to odliczenie wówczas, biorę przychód za 2011 r. 55.211,10 x 4 % = 2207,44 zł to jest jego limit i tyle odliczam od dochodu za 2012 r. czyli zwrotu podatku będzie ok 397 zł

  • Mieczysław Olechowski

   Z ulgi można skorzystać tylko wtedy, gdy jest opłacana składka na ubezpieczenie emerytalne. Służby mundurowe nie powinny zakładać IKZE.
   Więcej informacji o odliczeniu wpłat na IKZE uzyskasz w Urzędzie Skarbowym lub Krajowej Informacji Podatkowej (tel. 801 055 055 lub 22 330 0330).

 19. rys

  1. Mam zarejestrowaną działalność jednoosobową, ale jesem zwolniony z opłacania składki emerytalnej. Czy wobec tego mogę przyjąć, że moja składka wynosi 0zł i dokonać wpłaty na IKZE w wysokości wg art.13a pkt.2 (do 4% z 12-krotności ogłaszanego minimalnego wynagrodzenia w poprzednim roku), czy też nie mogę wogóle dokonywać wpłaty na IKZE?

  2. Czy można po założeniu IKZE zmienić w jakiś sposób formę oszczędzania emerytalnego z IKZE na IKE i przenieść środki z IKZE na IKE?

  • Mieczysław Olechowski

   1. IKZE mogą założyć osoby odprowadzające składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W Pana przypadku trzeba dowiedzieć się w Urzędzie Skarbowym czy w związku ze zwolnieniem może Pan wpłacać na IKZE i korzystać z tego tytułu z ulgi.

   2. IKZE nie można przenieść do IKE. Do końca 2012 r. można było przenieść środki z IKE do IKZE.

 20. magda

  czy pracujac za granicą moge założyc IKZE?

 21. Krzysztof

  Witam,

  Moje dochody z umowy o prace powodują, że wpadam w drugi próg podatkowy 32%. Jednak rozliczam się wspólnie z żoną i razem płacimy podatek z I progu 18%.
  W jakiej wysokości mogę dokonać odliczenia za ulgę 32% czy18%? Dodam że wpłata na IKZE nie jest wyższa, niż suma dochodu która przekroczył drugi próg podatkowy.

  • Mieczysław Olechowski

   Maksymalnie można wpłacić (odliczyć) 4% od dochodu za rok poprzedni (tu 2012), ale nie więcej niż 4 231,20 zł. Jeśli z Pana dochodu wynika więcej niż 4%, to może Pan wpłacić (odliczyć) tylko maksymalny limit lub wpłaconą kwotę od dochodu. W zeznaniu PIT aby otrzymać zwrot (ulgę). Limit wpłat na IKZE w 2013 r. wynosi 4 231,20.

 22. Pawełek

  Ja mam problem następującej natury. Jak będe musiał wykazac w PIT, że w listopadzie 2013 otrzymałem zwrot (wypłata na moje konto bankowe) całości limitu na IKZE z 2012 i 2013r. a w grudniu 2013 zawarłem umowę z nowym podmiotem prowadzącym IKZE i znowu wpłaciłem cała kwotę mozliwą do zainwestowania (mój dochód od kilku lat to ponad 120 000 rocznie). Co i gdzie wpisywać w PIT za 2013r.?

  • Mieczysław Olechowski

   Wypłaty z IKZE przed terminem są traktowane jak dochód, należy więc uwzględnić je w dochodzie. Trzeba wypłatę z IKZE zsumować z dochodami za rok 2013.
   W Pana przypadku do dochodu dolicza Pan tylko wpłaty dokonane w 2012 (jeśli skorzystał Pan z ulgi), natomiast wpłacone i wypłacone z IKZE środki dokonane w 2013 r. w poprzednim podmiocie nie dolicza się do dochodu, ponieważ doszło by do podwójnego opodatkowania. Już raz zapłacił Pan podatek dochodowy od tych środków i nie skorzystał jeszcze z odliczenia.

 23. Greg

  Witam, 30.12. zalozylem IKZE, dokonalem wplaty tego samego dnia. 03.01.2014 otrzymalem zwrot wplaconych srodkow. Powod: TFI nie zaakceptowalo przelewu srodkow z konta, ktorego jestem pelnomocnikiem, nie wlascicielem. TFI nie moglo rzekomo potwierdzic mojej tozsamosci, moglo to zrobic w Banku. Czytajac ktorys z poprzednich postow dochodze do wniosku, ze skoro wplata zaistniala w 2013 r, (mimo zwrotu, ktory zamierzam ponownie wplacic do TFI w styczniu tym razem ze swojego konta, ktorego jestem wlascicielem ) nabylem prawo do odliczenia podatkowego.Rozliczam sie z podatku wraz z zona, ktora we wniosku o zalozenie IKZE wskazalem jako osobe uposazona w 100%. Sadze, ze jak wszystko jest kwestia interpretacji, tak i tu sprawa zalezy od interpretacji. Prosze o komentarz

  • Mieczysław Olechowski

   Według mnie nie jest określone z jakiego konta mają wpłynąć środki (w ustawie o IKZE nie ma takiego zapisu), bo nie ma Pan obowiązku posiadać kont0 bankowe, aby zrobić wpłatę na IKZE (IKZE mogło zrobić taki zapis w regulaminie, że zasilenie konta należy dokonać z własnego konta bankowego).

   Przyczyną zwrotu mogła być też wpłata, która nie była opisana z jakiego tytułu jest dokonywana. Być może źle Pan opisał z jakiego tytułu była ta wpłata.
   Co do drugiego pytania i zasilenie konta IKZE w tym roku (2014), to proszę najpierw wyjaśnić to w urzędzie skarbowym.

   Poprzednia wpłata, która została zwrócona może być potraktowana jako nie była. a wpłata w tym roku (2014) upoważnia do skorzystania z uli podatkowej za rok 2014. Aby skorzystać z ulgi podatkowej za rok 2013, to wpłata na IKZE powinna być dokonana do 31.12.2013 r. i obliczona zgodnie z dochodami w 2012 r.

 24. Leszek

  Witam,

  Prowadzę działalność gosp. i jestem na ryczałcie 8,5%. Z tego co udało mi się znaleźć w internecie to: Jeśli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odprowadza minimalne obowiązujące składki, to maksymalny limit wpłat wynosi (2115,60zł x 12 miesięcy) x 4% = 1 015, 48 zł.
  Moje pytanie – ile mogę odliczyć od dochodu za rok 2013 ? Czy jest to ta sama kwota ?

 25. miki

  Czy po zmianach w IKZE w 2014 można założyć konto dla współmałżonka nieosiągającego dochodu w 2014, z którym dokonuję wspólnego rozliczenia podatkowego?

 26. Dariusz

  Witam, przelałem środki na IKZE z odszkodowania za pobyt w szpitalu lecz ze względu na sytuację rodzinną chciał bym wypłacić pełną kwotę wpłaty i zrezygnować z IKZE. Czy jest to możliew i czy poniosę jakieś konsekwęcje z tego powodu? Pozdrawiam

 27. Adam

  witam,
  Prowadze firme za granica i tam jestem ubezpieczony-a w Polsce mam
  2firme czy w takim razie moge przystapic do IKZE i skorzystac z ulgi.

 28. Iwona

  Witam, w sierpniu 2013r zawarłam umowę z IKZE PZU w wieku 58 lat będąc już na emeryturze od 55 lat ,dodam, że nie podejmowałam żadnej pracy. Natomiast z tego co wyczytałam w pytaniu 12 emeryt nie może przystąpić do IKZE, więc jak mam to rozumieć jako pomyłkę zawierającego ze mną umowę pracownika???

 29. Cola

  W 2012 dokonałam przelewu z IKE na IKZE w wysokości ok. 13 tys. i w PIT za 2012 uwzględniłam ulgę podatkową. Na początku 2013 roku wypłaciłam całą kwotę z IKZE i z tego tytułu otrzymam PIT-8C który należy rozliczyć z dochodem. Pytanie dotyczy jednak ulgi, czy mogę ją uwzględnić w 2013 roku i w kolejnych latach. Czy odliczenie już nie przysługuje skoro pieniądze zostały już wypłacone.

 30. Marcin

  Witam,
  dostalem Pit z biura maklerskiego gdzie prowadze IKZE. Rozumiem, ze go nie musze nigdzie uwzgledniac w rozliczeniach podatkowych przychodów z giełdy?

 31. Tomasz

  Witam,

  Proszę o podpowiedź jak pomóc znajomej w rozliczeniu wypłaty z IKZE:
  W momencie przejścia na emeryturę znajoma część odprawy przeznaczyła na wpłatę do IKZE w 2012r. Nie dokonała odliczenia wpłaconej kwoty w rozliczeniu podatkowym. Po ok roku wypłaciła zgromadzone w IKZE środki – ale niestety otrzymała PIT 8C gdzie kwotę tą wykazano jako “przychód” – do rozliczenia podatku?
  Czy tak jest prawidłowo?
  Co powinna w takiej sytuacji zrobić – jak rozliczyć ten PIT?

 32. maxdax

  Przychód w 2012r wyniósł 17900zł czyli poniżej średniej, a w roku 2013r, 19100zł też poniżej średniej.. Na IKZE w roku podatkowym 2013 wpłaciłem 1200zł – jaki mam limit do odliczenia i wpisania w PIT/O ?

   • Radek

    Panie Mieczysławie
    Czytam Pana wskazówki i będę bardzo wdzięczny za doprecyzowanie kilku kwestii. Z jednej strony mamy limit maksymalnej wpłaty na IKZE 4750zł a z drugiej 4% dochodu z ubiegłego roku – czyli jaki limit jest wiażący ? Z jednej strony mogę oszczędzać na IKZE do 65 roku zycia z drugiej jako emeryt (58 lat) nie mogę skorzystać z ulgi podatkowej bo jestem emerytem? Jakoś nie potrafię tego pojąć.

    • Mieczysław Olechowski

     Od 2014 r zmieniły się przepisy odnośnie IKZE.

     Na IKZE można co roku wpłacić maksymalnie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, określonego w ustawie budżetowej. Limit ten w kolejnym roku nie może być niższy, niż limit wpłat na IKZE obowiązujący w roku poprzednim. W kolejnych latach kwota maksymalnego limitu będzie ulegała zmianom, w zależności od tempa wzrostu wynagrodzeń w Polsce.

     Wysokość kwoty wpłat na IKZE w 2015 r. wynosi 4 750,80 zł.
     Może Pan też korzystać również z ulgi podatkowej z tytułu oszczędzania na IKZE. Ustawodawca stawia jedna warunek: konto IKZE musi być prowadzone do 65 roku.

 33. Asia

  Witam,
  Niech Pan mi pomoże.
  W roku 2012 mój dochód wyniósł 32226,20.
  Co miesiąc wpłacałam po 300zł na Multi Program Inwestycyjny AEGON czyli 3600zł na cały rok.
  Ile mogę sobie odliczyć w 2013 roku (ile trzeba wpisać w PIT-O i w PIT-37)?
  Proszę o odpowiedź.

 34. Aneta

  Witam, a ja mam zupełnie inny problem: kolega założył w 2012 r. konto IKZE w PZU, jednak podlega pod system emerytalny funkcjonariuszy (policjant) – nie ma odprowadzanej składki emerytalnej, więc w PIT 37 za 2012 r. nie mógł odliczyć tej ulgi. W 2013 r. zrezygnował z IKZE, zwrócono mu środki i teraz otrzymał PIT-8C za 2013 r. z kwotą zwrotu środków, kwotę tę należy doliczyć do pozostałych dochodów i zapłacić podatek. To postępowanie jest nieprawidłowe, bo on nie otrzymał zwrotu z ulgi za 2012 r. a teraz ma zapłacić podatek. Gdyby skorzystał z ulgi to teraz by zapłacił podatek, ale jest inaczej. Napisaliśmy pismo do PZU z prośba o korektę PIT-8C,czekamy, proszę o komentarz.

 35. Grzegorz

  Witam,
  Został dokonany transfer środków z PPE na IKE, a następnie na IKZE. W 2013 roku dokonano wypłaty z IKZE. W zeznaniu PIT za 2012 roku dokonano odliczenia od dochodu zgodnie z przysługującym limitem kwoty związanej z wpłatami na IKZE lecz nie została wykorzystana cała kwota, czy resztę można odliczyć w roku 2013 i pozostałych latach aż do wykorzystania kwoty wpłaty na IKZE ?

  • Mieczysław Olechowski

   Nie można dokonywać odliczeń, jeśli konto IKZE zostało zlikwidowane.

   • Iwona

    Witam. Czy nic się w tej kwestii nie zmieniło?
    2012 r. transfer z PPE na IKE i z IKE na IKZE – odliczenie części kwoty od dochodu.
    2013 r. całkowita wypłata z IKZE – opłacony podatek, odliczenie kolejnej części wpłaty na IKZE od dochodu.
    Czy w PIT za rok 2014 i za kolejne lata mogę odliczać od dochodu kolejne części wpłaconej kwoty na IKZE, pomimo że konto już nie istniało?

    • Mieczysław Olechowski

     Jeśli nie posiadasz konta IKZE, to nie możesz dokonywać odliczeń.

     • Iwona

      A czy wypłata wszystkich środków jest jednoznaczna z likwidacją konta?
      Grzegorz wskazał identyczny przypadek i zadał pytanie o możliwość odliczenia w kolejnych latach aż do wykorzystania pełnej kwoty i odpowiedziałeś: TAK.

     • Mieczysław Olechowski

      Odpowiedź dla Grzegorza była nieprawidłowa (nie wiem dlaczego była odpowiedź: “TAK”, poprawiłem błędną odpowiedź).

      Wcześniejsza wypłata środków (przed 65 rokiem) może być jedynie w całości i wiąże się z likwidacją konta IKZE.
      Wypłata taka wiąże się też z dochodem, który należy wykazać w rozliczeniu rocznym. Dochód nie powstaje, jeśli nie korzystaliśmy z ulgi.

    • w PPE skladki finansował pracodawca podatek płacił podatnik i to jest uzwglednione w PIT . Po rozwiazaniu umowy o prace z pracodawca z PPE została przeprowadzona wypłata 03/07/2012na IKE I pózniej 11/09/2012 na IKZE . Zadnych wpłat nie robiłam i zadnych ulg nie skorzystałam .05-03/2014 z IKZE WYPŁACILAM I DOSTAŁAM PIT 8C. PYTANIE DLACZEGO MAM PLACIC ZNOWU PODATEK JAK JUZ PLACILAM RAZ W PPE I TERAZ ZNOWU DRUGI RAZ Z IKZE/WYJDZIE MI ZE ZAPLACE W SUMIE 37 % OD PPE I IKZE .POWINNAM TYLKO OD ROZNICY

     • Mieczysław Olechowski

      Ustawa mówi, że wypłata środków z IKZE jest traktowana jako dochód.
      Natomiast szczegóły proszę wyjaśnić z doradcą podatkowym lub urzędem skarbowym.

      Likwidując konto IKZE przed osiągnięciem wieku 65 lat wypłacona kwota w całości powiększy dochód w danym roku. Oznacza to, że trzeba będzie zapłacić od niej podatek dochodowy zgodnie ze skalą podatkową (18% lub 32%). Nawet przy mniejszych zarobkach wypłata środków po wieloletnim oszczędzaniu na IKZE podnosi ryzyko wejścia w II próg podatkowy i zapłaty wyższego podatku. Podatek od takiej wypłaty płacimy sami przy rozliczaniu rocznego PIT-u.

      KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA
      Odpowiedzi ekspertów na wszystkie pytania z zakresu podatków!
      Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00
      0801 055 055
      Z tel. komórkowego 22 330 0330

 36. Darek

  Witam.Proszę o odpowiedź?.Mam stałe zameldowanie w naszym kraju Chcę odkładać wpłaty na emeryturę w III filarze w kraju.Prowadziłem w Polsce działalność gospodarczą przez ostatnie 20 lat gdzie odprowadzałem podatki i składki do ZUS.W 2012 roku zawiesiłem działalność gospodarczą i wyrejestrowałem opłaty w ZUS.W Roku 2014 w październiku automatycznie wygasła moja działalność gospodarcza w Polsce z mocy nie wznowienia przez ostatnie dwa lata od zawieszenia.Mam na to dokument z Ministerstwa Gospodarki.Od 2012 roku prowadzę w Niemczech działalność gospodarczą gdzie odprowadzam tam podatki i ubezpieczenie.Posiadam również w Polsce konto w Banku w PLN i Euro gdzie bez problemu w październiku 2014 na swoim koncie bankowym online założyłem konto IKZE.Zrobiłem wpłatę 3000,00 PLN na konto IKZE.Od 1 listopada 2014 roku podpisałem umowę z ZUS o dobrowolne wpłaty na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.Czy moje konto IKZE w banku jest legalne?.Czy muszę je zamknąć ?.Czy w najgorszym przypadku muszę ponieść jakieś konsekwencje ?.Jeżeli konto jest legalne to jakie są plusy i minusy w moim przypadku.Dodatkowo przez internet w listopadzie 2014 otworzyłem konto IKE w tym samym banku bez żadnych problemów i zrobiłem wpłaty.Nie rozumiem tych przepisów.

  • Mieczysław Olechowski

   Zadziwiające jest to, ze najpierw zakładacie konto IKZE lub IKE (gdzieś tam – u konkurencyjnych dystrybutorów), a następnie szukacie informacji o warunkach i przepisach. Trzeba było najpierw dowiedzieć się, kto może i gdzie najlepiej założyć konto emerytalne.
   Najprościej jest skorzystać z porad niezależnego doradcy finansowego lub nawet dwóch, a dopiero potem podjąć decyzję o oszczędzaniu “w ogóle”.

   Każdy dorosły obywatel RP, a nawet 16-to latek, ma prawo do założenia IKE i (lub) IKZE.

   W Twoim przypadku nie zdecydowałbym się do odkładania na emeryturę w IKE, czy IKZE, a już na pewno nie służy do tego ZUS.

   Ustawodawca umożliwił oszczędzanie na emeryturę w IKE i IKZE, ponieważ ZUS jest instytucją, która nie będzie w stanie wypłacać świadczeń emerytalnych w przeciągu najbliższych 10 lat (istnieje duże prawdopodobieństwo bankructwa tej instytucji). Pieniądze odprowadzane do ZUS nie dają żadnej gwarancji, że zostaną kiedykolwiek na wypłacone. Państwo może w każdej chwili ustanowić, że ze względu na brak środków w ZUS, emerytury zostaną obniżone np. o 50%.

   Wracając do IKE i IKZE, są to konta oszczędnościowe z określonymi przywilejami podatkowymi dla oszczędzających. Skoro nie płacisz podatków w naszym kraju, to niewiele zyskujesz, ponieważ są to konta obwarowane przepisami, które nie pozwalają na pełne inwestowanie (zarabianie) pieniędzy, a co za tym idzie nie przyniosą wysokich zysków. W założeniu mają być bezpieczne dla inwestorów. Są lepsze i bardziej zyskowne instrumenty do pomnażania pieniędzy za pomocą pieniędzy i są równie bezpieczne.
   Likwidacja tych kont wiąże się jedynie z podatkami, jeśli takie są przewidziane. O szczegóły trzeba pytać instytucje, które prowadzą te rachunki lub u doradców podatkowych.

 37. kasia

  Czy niepracująca zawodowo żona, rozliczająca się wspólnie z mężem może założyć własne IKZE? Czy można odliczyć od dochodu (mężą) wpłatę na jej konto?

 38. Grzegorz

  Witam,
  W dniu 23.12.2014 dokonałem przelewu na konto IKZE.
  Umowa z IKZE jest datowana 19.12.2014.
  IKZE zaksięgowało wpłaconą kwotę w dniu 08.01.2015.
  Czy w takiej sytuacji mogę odliczyć wpłaconą kwotę od podstawy opodatkowania rozliczając podatek dochodowy za rok 2014?

 39. Grzegorz

  Dziękuję za odpowiedź.
  Jednak sytuacja nie jest taka jasna ponieważ w momencie próby wpłaty na konto IKZE pełnej dozwolonej kwoty w roku 2015 wg. IKZE nie mogę dokonać wspomnianej wpłaty, IKZE twierdzi, że mogę dopłacić tylko różnicę pomiędzy pełną dozwoloną kwotą w roku 2015 a pełną dozwoloną kwota wpłaconą w roku 2014 w dniu 23.12.2014 a zaksięgowaną przez IKZE w dniu 08.01.2015, z tego wynika, że dla IKZE ważna jest data zaksięgowania wpłaty a nie data wykonania przelewu.
  Proszę o informację, czy interpretacja IKZE jest prawidłowa.

  • Mieczysław Olechowski

   Jest to przykład złych przepisów, które nie są spójne ze sobą, bo dla Urzędu Skarbowego istotna jest data wpłaty, a dla IKZE liczy się data księgowania. Problemem jest długi okres, po jakim IKZE zaksięgowało wpłatę (Każde IKZE ma swój regulamin).
   Nie jestem doradcą podatkowym i nie mogę wypowiadać się w tej kwestii, ale rozwiązaniem może być kontakt z doradcą podatkowym lub skarga (zapytanie) do Urzędu Skarbowego, a może nawet do Komisji Nadzoru Finansowego lub zaskarżenie interpretacji do sądu.

 40. Agnieszka

  Witam,
  w 2014 dokonywałam wpłat na IKZE. W tym samym roku dokonałam również wcześniejszego wycofania środków z IKZE – otrzymałam w związku z tym PIT-8C. Moje pytanie brzmi, czy rozliczam zarówno wpłatę na IKZE jak i PIT-8C, czyli wycofanie środków z IKZE?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 41. Sławek Ch.

  Witam,
  Oszczędzam na IKZE (MACIF) od ok. połowy 2012 roku, ale dopiero teraz dowiedziałem się o możliwości odliczania tych wpłat od dochodu przy rozliczaniu PITa. Czy mogę wpłaty nie tylko z 2014, ale np. również z 2013 i 2012 roku uwzględnić w rozliczeniu rocznym PIT za 2014 rok i w jaki sposób (jakie są max. kwoty odliczenia). Proszę o odpowiedź. Z góry dzięki.

  • Mieczysław Olechowski

   Limity wpłat na IKZE:
   w 2012 r. – 4 030,80 zł
   w 2013 r. – 4 231,20 zł
   w 2014 r. – 4 495,20 zł
   W 2015 r. – 4 750,80 zł
   Nie oznacza to jednak, że takie kwoty możesz odliczyć i czy możesz odliczyć za wcześniejsze lata.
   Musisz zasięgnąć porady u doradcy podatkowego lub w urzędzie skarbowym.

 42. mirek

  Witam
  Mam pytanie w PIT O pozycja B7 mam tam wpisać całą kwotę, którą wpłaciłem na IKZE?

  • Mieczysław Olechowski

   Limit wpłat na IKZE w 2014 r. wynosi 4495,20 zł.

   Kwotę, którą w danym roku wpłacamy na konto IKZE możemy odpisać od naszego dochodu. Oznacza to, że efektywna wysokość ulgi podatkowej zależy od tego, w jaki sposób rozliczamy się z fiskusem. Jeśli rozliczamy się według skali podatkowej i mieścimy się w I progu podatkowym (18%), to ulga podatkowa wyniesie: kwota wpłaty na IKZE * 18%. Jeśli jesteśmy już w drugim progu podatkowym, to zyskamy 32% wpłaconej kwoty. Jako osoba rozliczająca się podatkiem liniowym – 19%.

   Przykładowo: przy wpłacie 3000 zł nasz podatek zmniejszy się odpowiednio o:

   3000 zł * 18% = 540 zł
   3000 zł * 19% = 570 zł
   3000 zł * 32% = 960 zł
   4495,20 zł * 32% = 1438,46 zł

   Ważna uwaga: żeby móc skorzystać z ulgi podatkowej, to musimy mieć dochody. Jeśli ich nie mamy, to nie mamy od czego odpisać wpłat na IKZE a więc ulga nam nie przysługuje.

 43. dawid

  Witam.

  Dokonałem tego samego roku wpłaty i wypłaty na Ikze. W jaki sposób wykazać to teraz w zeznaniu podatkowym. Dodam, że róznica jest oczywiście niewielka bo nie minęło dużo czasu. Dziękuję za odpowiedź 🙂

  • Mieczysław Olechowski

   Wynika z tego, że masz prawo do skorzystania z ulgi podatkowej, ale musisz też zapłacić podatek w związku z wypłatą środków z IKZE.
   W efekcie i tak zyskasz. Ulga wynosi 18% lub 32%, a podatek od kwoty wypłaconej tylko 10%.

   • Joanna

    Podatek od zwrotu jest obliczany wg skali wg jakiej się rozliczasz w danym roku. 10% dotyczy wypłat, a tu raczej chodziło o zwrot (wypłata następuję po osiągnięciu 65 lat i min. 5 latach oszczędzania).
    Pozdrawiam,
    Joanna

 44. marcin

  Witam,
  rozliczamy się wspólnie z żoną, która prowadzi działalność gospodarczą – oboje wpłacaliśmy na IKZE. Działalność żony, przyniosła niewielki dochód jednak po odliczeniu składek na ubezpieczanie społeczne wyszło zero… (PIT 36, poz. 150). Wspólnie jednak mamy dochód na plusie – czy da się w takiej sytuacji odliczyć składki wpłacane na IKZE żony, niejako z mojego dochodu?
  dziękuję

 45. Kamil

  Mam pytanie odnośnie IKZE. Nie znalazłem nigdzie indziej informacji o tym.

  Czy jest jakiś limit jeśli chodzi o ilość likwidacji i zakładania ponownie IKZE? Np. po drugiej likwidacji IKZE nie mogę już trzeci raz założyć IKZE. Czy mogę to robić w nieskończoność, a konkretniej – bez limitu takich operacji. A może już pierwsza likwidacji IKZE oznacza rezygnację z tej formy i nie można drugi raz założyć IKZE? (:

  Dzięki z góry za odpowiedź. Pozdrawiam

 46. Justyna

  Witam
  mam pytanie, czy rolnik może wpłacać na IKZE, i jak wygląda wówczas kwestia wypłaty środków – czy rolnik skoro nie odliczał podatku czy przy wykupie lub zwrocie będzie musiał wykazać przychód celem rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

  • Mieczysław Olechowski

   Tak, rolnik może założyć IKZE.
   Wypłata środków jest (będzie ), opodatkowana kwotą 10% i dotyczy każdego uczestnika, który posiada Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

   …Dlaczego rolnik nie korzystał z odliczeń ?